Химиялық реакциялардың типтері

Қосылу реакциясы

Қосылу реакциясы нәтижесінде бірнеше (жай немесе күрделі) заттардан бір күрделі зат түзіледі.
А+В->С
A+B+C->D
Мысалы:
Ғе + S= FeS
жай + жай = күрделі зат
СаО + Н20 = Са(ОН)2
күрделі + күрделі = күрделі зат
СаС03+С0220=Са(НС03)2
күрделі заттар = күрделі зат
2SO + О = 2S03
күрделі + жай = күрделі